Skip links

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Зээлийн барьцаа хөрөнгө: Орон сууц
Зээлийн хэмжээ: 1,000,000-50,000,000₮

Зээлийн барьцаа: Хувийн сууц
Зээлийн хэмжээ: 1,000,000-20,000,000₮

Зээлийн барьцаа: Өмчлөх дан газар
Зээлийн хэмжээ: 1,000,000-3,000,000₮

Зээлийн барьцаа: Авто зогсоол
Зээлийн хэмжээ: 1,000,000-5,000,000₮

Хугацаа

1-36 сар

Зээлийн хүү

2.8%

Зээлийн шимтгэл

0.5%

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Иргэний цахим үнэмлэх

Орлого нотлох баримт /Дансны хуулга 6-12 сар/

Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ

Бусад шаардлагатай баримтууд

Гаальтай автомашины лизингийн зээл

Зээлийн барьцаа хөрөнгө болгох: Автомашин
Зээлийн хэмжээ: 1,000,000-200,000,000₮

Хугацаа

1-36 сар

Зээлийн хүү

2.3%

Зээлийн шимтгэл

0.5%

Урьдчилгаа

20%-аас дээш

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Иргэний цахим үнэмлэх

Орлого нотлох баримт /Дансны хуулга 6-12 сар/

Гаалийн бичиг

Сонгосон автомашины үнийн нэхэмжлэл

Оршин суугаа газрын тодорхойлолт